“กิจกรรมช่วยสังคมบริษัทเพาเวอร์โอฬารฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลและเกื้อกูลเอาใจใส่ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องจริงจัง”

บริษัท เพาเวอร์โอฬาร จำกัด เราให้ความสำคัญกับการดูแลและเกื้อกูลเอาใจใส่  ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องจริงจังและส่งเสริมให้มีการสร้างจิตสำนึกที่ดี  ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงก้าวหน้า  ควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง  โดยยึดมั่นต่อพันธกิจ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วยตระหนักดีว่า จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ “ให้” โดยมุ่งเน้นการให้การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมอาชีพและรายได้  ทำนุบำรุงศาสนา  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคม  และฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในชุมชนแวดล้อมที่อยู่ร่วมกัน  ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม  บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในหลายด้านและจะเห็นความสำคัญอย่างต่อเนื่องและตลอดไป…

image
 
 
บริษัท เพาเวอร์โอฬาร จำกัด  เราเน้นมุ่งสร้างความรู้ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  ที่มีความสนใจหรือต้องการข้อมูล  องค์ความรู้ในเรื่องของการดำเนินกิจการด้วยความเต็มใจและใส่ใจต่อเยาวชนของชาติเสมอมา
 
image
 
 
ทางบริษัท เพาเวอร์ โอฬาร จำกัด  เรามุ่งเน้นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและคืนกำไรให้กับผู้บริโภคมากที่สุด